Stichting PVV Limburg

Contactgegevens

Stichting PVV Limburg
p/a Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Naam en zetel:

De stichting draagt de naam: Stichting PVV Limburg
Zij heeft haar zetel in de gemeente Maastricht.

Fiscaal nummer:

857891959

Bestuursleden:

- Voorzitter: Claassen, René
- Secretaris: Bosch, Mart
- Penningmeester: Hermans, Lei.

Allen te contacteren op:

Stichting PVV Limburg
p/a Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Grondslag:

De stichting streeft het gedachtegoed van de Partij voor de Vrijheid na in de provincie Limburg.

Doelstelling:

De stichting heeft ten doel:
  1. Het beheren van de fractiegelden van de Provinciale Statenfractie van de PVV Limburg.
  2. Het oprichten van, samenwerken met en deelnemen in andere rechtspersonen en  samenwerkingsverbanden die in de ruimste zin des woords aan bovenstaande doelstelling dienstig zijn.
  3. Het bevorderen van het uitdragen van de politieke en maatschappelijke standpunten, zoals deze door de Partij van de Vrijheid  zijn uitgedragen en in de toekomst zullen worden uitgedragen, zowel in de Provinciale Staten van Limburg als daarbuiten.
  4. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  5. Het ontvangen, beheren en uitbetalen van de ten behoeve van de Provinciale Statenfractie van de PVV Limburg beschikbare geldelijke middelen.
  6. Het aanwenden van alle wettige middelen en werkwijzen welke het bereiken van het doel van de stichting bevorderen.

De stichting kent nadrukkelijk geen winstoogmerk.